shell脚本中获取路径两种方法

第一种

DIR=$(cd $(dirname $0) && pwd )

echo  $DIR

第二种

DIR2=$(cd $(dirname "${BASH_SOURCE[0]}") && pwd )

echo  $DIR2
  • 上面两种方法都可以获取到当前路径,但第二种方法只适用于含有bash命令的系统,若系统只有sh命令,建议采用第一种方式

results matching ""

    No results matching ""